பகுதி 1: – 
பகுதி 2: – 
பகுதி 3: – 
பகுதி 4: – 

    அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி 
     தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி  
    எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க